TÜRKBİLMAT-5 - Announcements

Genel Kurul İlanı

Matematikj Eğitimi Derneği'nin Genel Kurulu, 30.09.2021 tarihinde Başkent Üniversitesinde saat 13.00′da aşağıdaki gündemle toplanacak, çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı aynı gündemle 30.10.2021 tarihinde saat 13.00′da Lumos Deluxe Hotel Alanya / Antalya'da toplanacaktır.

Gündem

1. Açılış, yoklama ve divan heyetinin oluşturulması
2. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait denetleme kurulu faaliyetlerinin okunması
4. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
5. Dilek ve temenniler.

Konaklama Hakkında

Değerli katılımcılar,

Katılımcıların konaklama tarihleri üzerinde yapacakları son değişiklik tarihi otel tarafından 21.10.2021 olarak belirlenmiştir.Bu tarihten sonra yapılacak değişikliklerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Announcement of Accepted Presentations

You can view the status of your presentation proposals by logging in through your user name and password.

MoNE Support for Turkish Teachers' Participation in Scientific Meetings

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge için tıklayınız.
 

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2021@gmail.com.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2021@gmail.com.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.