Doktora Tezleri

Araştırmacı Doktora Tezi Yıl
Erdem Çekmez Dinamik matematik yazılımı kullanımının öğrencilerin türev kavramının geometrik boyutuna ilişkin anlamalarına etkisi 2013
Cemalettin Yıldız Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik tarihini derslerinde kullanma
durumlarının incelenmesi: HİE’den yansımalar
2013
Özcan Özyurt Uyarlanabilir zeki web tabanlı matematik öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 2013
Hacer Özyurt Web tabanlı uyarlanabilir test sisteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi: Olasılık ünitesi örneği 2013
Timur Koparan Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin istatistiksel okuryazarlık seviyelerine ve istatistiğe yönelik tutumlarına etkisi 2012
Selcen Çalık Uzun Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel anlayışlarının cK¢ teorisine göre incelenmesi 2012
Müjgan Baki Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir ders imecesi (Lesson study) çalışması 2012
Mesut Bütün İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematiği öğretme bilgilerinin gelişimi 2012
İlknur Özpınar 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması 2012
Gül Kaleli Yılmaz Matematik öğretiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımına yönelik tasarlanan HİE kursunun etkililiğinin incelenmesi: Bayburt ili örneği 2012
Ercan Atasoy Yazma uygulamaları ile destekli matematik derslerinin öğrenme ve öğretme boyutlarından incelenmesi 2012
Davut Köğce İlköğretim matematik öğretmenlerinin geribildirim verme biçimlerinin incelenmesi 2012
Temel Kösa Ortaöğretim öğrencilerinin uzamsal becerilerinin incelenmesi 2011
Sakine Öngöz Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi 2011
Mihriban H. Karadeniz Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi matematik uygulamalarının okul öncesi eğitim programına uyumluluğu 2011
Hayal Yavuz Mumcu 12. sınıf öğrencilerinin matematiği kullanma becerilerinin yorumlanması 2011
Fatih Karakuş Ortaöğretim düzeyi için tasarlanan fraktal geometri öğretim programının değerlendirilmesi 2011
Ali Türkdoğan Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarında öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi 2011
Ünal Çakıroğlu Ortaöğretim 9. sınıf matematik müfredatına uygun öğrenme nesnelerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 2010
Tuba İskenderoğlu İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kanıtlamayla ilgili görüşleri ve kullandıkları kanıt şemaları 2010
Osman Birgin 4-5. sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği 2010
Nimet Pırasa Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimiyle ilgili bilgilerinin
değişim sürecinin incelenmesi
2010
Mehmet Aydın Matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanışlarındaki değişimin incelenmesi 2010
Hakan Çatlıoğlu Matematik öğretmeni adaylarıyla bağlamsal öğrenme ve öğretme deneyiminin değerlendirilmesi 2010
Yaşar Akkan İlköğretim öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin incelenmesi 2009
Tuba Gökçek 6. sınıf matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına uyum sürecinin incelenmesi 2009
Tamer Kutluca İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi 2009
Tayfun Tutak Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi 2008
Taliha Keleş MEB 2005 öğretim programına göre hazırlanan 9. sınıf matematik ders kitaplarının
değerlendirilmesi
2008
Ramazan Gürbüz Matematik öğretiminde çoklu zekâ kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamlarından yansımalar 2008
Meral Cansız Aktaş Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi 2008
İlhan Karataş Problem çözmeye dayalı öğrenme ortamının bilişsel ve duyuşsal öğrenmeye etkisi 2008
Gönül Güneş Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının öğretme öğrenme ortamına yansımaları 2008
Seher M. Şahin 8. sınıf öğrencilerinin matematik gücünün belirlenmesi 2007
İbrahim Budak Matematikte üstün yetenekli öğrencileri belirlemede bir model 2007
DeryaÇelik Öğretmen adaylarının cebirsel düşünme becerilerinin analitik incelenmesi 2007
Bülent Güven Öğretmen adaylarının küresel geometri anlama düzeylerinin karakterize edilmesi 2006
Ebru Güveli Lise-1 fonksiyonlar konusunun WEB tabanlı öğretim tasarımı, uygulaması ve değerlendirilmesi