Yüksek Lisans Tezleri

Araştırmacı Yüksek Lisans Tezi Yıl
Mustafa Güler Öğretmen adaylarının matematik öğretme bilgilerinin incelenmesi: Cebir örneği 2014
Selin T. Gültekin Kavram karikatürleri ile zenginleştirilmiş matematik öğrenme ortamından 
yansımalar
2013
Nadide Yılmaz İlköğretim matematik öğretmenlerine yansıtıcı düşünme becerisinin kazandırılmasına yönelik hizmet içi eğitimin uygulanması ve değerlendirilmesi 2013
Merve Hacısalihoğlu 6. sınıf öğrencilerinin proje ve performans görevleriyle ilgili görüşleri ve karşılaştıkları güçlükler 2013
Leyla Aydurmuş 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde kullandığı üstbiliş becerilerin incelenmesi 2013
İsmail Erkan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme basamaklarına problem bağlamlarının etkisinin incelenmesi 2013
Gökay Açıkyıldız Matematik öğretmeni adaylarının türev kavramını anlamaları ve yaptıkları hatalar 2013
Elif Özlem Ardıç 8. sınıf geometrik cisimler konusunun öğretiminde 4MAT öğretim modelinin etkisi 2013
Z. Bahar Özdoğan 4MAT Öğretim Modelinin ilköğretim matematik öğretmenleri tarafından uygulanması sürecinden yansımalar 2012
Ayşe Pınar Mert Cüce Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: Aksiyon araştırması 2012
Samet Okumuş Dinamik geometri ortamlarının 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri tanımlama ve sınıflandırma becerilerine etkilerinin incelenmesi 2011
Ebru Sayan İlköğretim matematik öğretmenlerinin proje görevleri hakkındaki görüşleri 2011
Zeynep Karagöl Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilen formasyonun akademik çevre ve medyadaki yansımaları 2010
Yasin Cinemre İlköğretim 8. sınıf matematik öğretim programına göre hazırlanan öğretim materyallerinin değerlendirilmesi 2010
Yasemin Şengün Yaratıcı drama temelli matematik dersinin matematiksel öğrenme ortamları kuramına göre incelenmesi 2010
Rıdvan Altundağ Adidaktik öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı üzerine etkisi ve ortama yönelik öğrenci görüşleri 2010
Oben Kanbolat Bazı matematiksel kavramlarla ilgili epistemolojik engeller 2010
Nurhan Özgenç Oyun temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamlarından yansımalar 2010
Kadir Gürsoy İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılmasına ilişkin inanç ve tutumlarının incelenmesi 2010
Erdinç Alp Disiplinlerarası öğretim yaklaşımının öğrencilerin olasılık konusundaki akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi 2010
Yasin Kurak Dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin dönüşüm geometri anlama düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi 2009
Serkan Coştu Matematik öğretiminde bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen deneyimleri 2009
Filiz Coşkun Ortaöğretim öğrencilerinin Van Hiele geometri anlama seviyeleri ile ispat yazma becerileri arasındaki ilişki 2009
Serhat Aydın Okul öncesi eğitimcilerinin matematik öğretimiyle ilgili düşünceleri ve uygulamalarının değerlendirilmesi 2009
Fatma Kara Matematik öğretmenlerinin lisansüstü eğitim deneyimleri ve okul yaşantılarına yansımaları 2008
Ali Türkdoğan BDMÖ yoluyla sınıf öğretmeni adaylarının denklemler ve grafikleri konusundaki
öğrenme ürünlerinin incelenmesi
2006
Huriye Yurday Lise matematik öğretmenlerinin yeni öğretim programına yaklaşımları 2006
Sema Nur Demirkan İlköğretim 6. sınıf uzayı keşfediyoruz ünitesinin etkileşimli video destekli öğretimi 2006
Servet Zaman Mitoz ve mayoz bölünme konusunda geliştirilen bilgisayar
destekli biyoloji öğretim materyalinin değerlendirilmesi
2006
Yasemin Güven Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi 2006
Davut Köğce ÖSS sınavı matematik soruları ile liselerde sorulan yazılı sınav sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması 2005
Devrim Yaşar Aktaş İşbirliğine dayalı grup çalışması ile öğrencilerin geometri anlama düzeylerinin belirlenmesi 2005
Ercan Atasoy Matematik öğretiminde yazmanın kullanılması 2005
Mesut Bütün İlköğretim matematik öğretmenlerinin alan eğitimi bilgilerinin nitelikleri üzerine bir çalışma 2005
Sakine Şensoy KTÜ BÖTEB için bir WEB tabanlı eğitim sitesi geliştirilmesi ve kullanılabilirliğinin incelenmesi 2005
Zeynep Haliloğlu Tatlı İlköğretim II. kademe bilgisayar ders müfredatına proje tabanlı öğretim yöntemiyle yeni bir yaklaşım 2005
Temel Kösa 8. sınıf öğrencilerinin sözel problemlerin çözümünde denklemlerden
yararlanabilme becerileri
2004
Ahmet Faruk Yıldırım Lise öğrencilerinin lise-I fonksiyonlar konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi 2003
Osman Birgin Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyasının uygulanabilirliğinin araştırılması 2003
Meral Cansız Yapısalcı öğrenme yaklaşımıyla model kullanmanın öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarına ve genelleme becerilerine etkisi 2003
İlhan Karataş 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde kullanılan bilgi türlerini kullanma düzeyleri 2002
Bülent Güven Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek geometri öğrenme 2002
Emine Yazıcı Permütasyon ve olasılık konusunun buluş yoluyla öğretilmesi 2002
Gülay Deniz Geometri başarısının olasılık başarısına etkisi üzerine bir araştırma 2002
Bahar Öztekin Excel yardımıyla birinci ve ikinci dereceden fonksiyonlar konusunun öğretimi: Tasarım, uygulama, değerlendirme 2001
Derya Çelik Matematik öğretmenlerinin grafik hesap makineleri ile geometri öğretimine bakışları 2001
Zekeriya Demetgül Trigonometri konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi 2001
İbrahim Budak Sayılar konusu için bilgisayar destekli matematik öğretimi materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 2000
Taliha Kartal Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin değerlendirilmesi 2000
Zeliha Ateş Matematik öğretmenlerinin, öğrencilerinin derse karşı güdüleme yöntemleri 2000
Coşkun Üstün Fraktal geometri konusunun ortaöğretim programına uygulanması 1999
Ebru Güveli Matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimi deneyimleri 1998
İsmail Eski Öğretmenlik uygulamalarında araştırma okulları modeli 1997
Güler Tuluk Logo-matematiğin öğretmen adayları üzerindeki etkileri 1997
Hasan Güveli Bergman polinomları ve onların bazı özellikleri 1996